Usługi doradcze i inne usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa

Jednym z obowiązków Jednostki jest wdrożenie SZBI na podstawie na przykład polskiej norm PNISO/IEC 27001 i powiązanych normatywnych systemów bezpieczeństwa. Pomagamy opracować  i wdrożyć takie systemy bezpieczeństwa. Dodatkowo świadczymy usługi doradcze w zakresie przygotowania opisu przedmiotów zamówień i oceny zapotrzebowania JST oraz wydatków w ramach grantu.


Doradztwo w budowaniu systemu bezpieczeństwa i ciągłości działania

Projektujemy, dostarczamy, doskonalimy, oceniamy oraz testujemy wszystkie obszary bezpieczeństwa oraz odporności organizacji. Analizujemy i dobieramy odpowiednie środki organizacyjne i technologiczne, adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk, potrzeb, kontekstu oraz budżetu każdej organizacji. Pomagamy zbudować i podnosić dojrzałość kultury bezpieczeństwa w każdym aspekcie działania organizacji oraz wśród jej pracowników oraz kontrahentów. Integrujemy procesy i systemy organizacji, aby były wydajniejsze oraz skuteczniej przeciwdziałały oraz eliminowały zagrożenia. Przygotowujemy organizacje na wystąpienie incydentów oraz sytuacji kryzysowych oraz pomagamy zarządzać w krytycznych momentach takich zdarzeń. Aby system zarzadzania bezpieczeństwem informacji u Klienta funkcjonował na najwyższym, akceptowalnym poziomie dojrzałości i spełnił wszystkie standardy międzynarodowe i najlepsze praktyki opisane przepisami prawa oraz standardami międzynarodowymi wdrożamy system bezpieczeństwa informacji, opartego na ISO 27001 oraz ciągłości działania wynikający z normy ISO 22301, z analizami ryzyka, podatności, aktywów, dostosowania do wymagań regulatorów krajowych.